Четвъртък, 05 Април 2018 06:06

Кампания по събиране на паднали рога от Благороден Елен

КАМПАНИЯ ПО СЪБИРАНЕ НА ПАДНАЛИ РОГА ОТ БЛ. ЕЛЕН

Тази година кампанията по събиране на паднали рога от благороден елен в Държавно ловно стопанство "Воден-Ири Хисар" е към своя край. Стопанството е с дългогодишни традиции в събирането на паднали рога. Съществуват данни от 1994 година до днес. През годините във Воденския участък са събирани най-много 597,500 кг през 1996 г и най-малко 48,700 кг през 2015 г. Най-тежкият рог за периода 1994÷2018 г. също е намерен през 1996 г. Данните от събраните паднали рога в границите на стопанството носят много важна информация на ловните стопани за запаса и качеството на популацията от благороден елен в района. В ДЛС „Воден-Ири Хисар” мероприятието се извършва само от служителите на стопанството. Поради завишеното търсене на пазара на този вид продукт през последните години се наблюдава бракониерство и в това отношение, особено в районите с големи запаси на благороден елен. Изнасянето на този дивечов продукт лишава ловните стопани от възможността да извлекат информация за популацията и освен това ги лишава от един източник на приходи. Не е тайна за никого, че ловното стопанство не е печеливш бизнес. Разходите за грижите, охраната, поддръжката на фуражната база и осигуряването на фураж за подхранването на дивеча са значително по-високи от приходите. Затова служителите на Държавно ловно стопанство "Воден-Ири Хисар" следят за стриктното спазване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча.

ЗАКОНОВ РЕД ЗА СЪБИРАНЕ НА ПАДНАЛИ ДИВЕЧОВИ РОГА

Съгласно ЗЛОД събирането на разпознаваеми части от дивеч (каквито са падналите дивечови рога) е ловуване (чл.43, ал.2, ЗЛОД). Следователно, за да се събират целенасочено паднали рога от благороден елен е необходимо да има издадено разрешително за това. (чл.57, ал.1, ЗЛОД). Съгласно чл.48, ал.1, ЗЛОД Ловуването в държавните ловни стопанства се извършва по реда на организирания ловен туризъм. Т.е. в границите на ДЛС не може да бъде издадено разрешително за събирането на рога от лица, които не са служители на стопанството или ловци по линия на ОЛТ.

В случай на случайно намиране и взимане на паднали дивечови рога, лицето е длъжно да ги предаде в ДГС/ДЛС (чл.63, ал.1, ЗЛОД). За да се придобият падналите дивечови рога е необходимо да бъде заплатена такса по тарифа, определена от Министерския съвет.

В края на април ДЛС "Воден-Ири Хисар" ще направи традиционния преглед на паднали рога от настоящия и предходни сезони, на което ще бъдат изложени едни от най-добрите екземпляри от последните години. В прегледа ще се включат и други териториални поделения на СЦДП ДП и ловни стопанства от цялата страна.  

© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com