Лични данни

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАШИТАТА НА ДАННИТЕ

 

Северноцентрално държавно предприятие ДП, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201616805, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово - 5300, ул. „Бодра смяна" №3, web: www.scdp.bg, тел. 066/800 077; 066/800 094, обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните.

Настоящата информация има за цел да очертае подхода към законосъобразното обработване на Вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от Северноцентрално държавно предприятие ДП (СЦДП) дейност. Информацията включва следното:

 1. КАКВИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ
 2. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ
 3. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ
 4. ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ
 5. ОСНОВАНИЯТА, НА КОИТО ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ
 6. ТРЕТИ ЛИЦА, НА КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 7. КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ
 8. АВТОМАТИЗИРАНО ИНДИВИДУАЛНО РЕШЕНИЕ

и АВТОМАТИЗИРАНИ АНАЛИЗИ

 1. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ
 • ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАШИТА НА ДАННИТЕ
 • ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

Северноцентрално държавно предприятие ДП счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет.

№1 КАКВИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

В хода на своята дейност СЦДП обработва различни видове лични данни, които се групират в следните категории.

В зависимост от конкретните услуги, които ползвате, СЦДП обработва някои или всички от изброените данни

 • Персонална информация (имена, ЕГН/дата на раждане и място на раждане, личен номер на чужденец, гражданство, адрес/и, вкл. държава, данни по документ за самоличност, спесимен от подпис, телефон, електронен адрес, клиентски номер в нашите системи, данни за представители по закон и по пълномощие, юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели и др.);
 • Платежна информация - номер на банковата сметка, чрез която искате да заплатите / или искате Ние да ви заплатим стойността на определи услуги;
 • Информация, събирана при използване от Вас на информационни и комуникационни технологии - „Бисквитки" и „електронни профили“, които еднозначно могат да идентифицират Вашия браузър и др.;
 • Комуникационна информация (информацията, която научаваме за Вас от кореспонденцията помежду ни);
 • Специални категории лични данни - биометрични данни (напр.: снимка по документ за самоличност) за целите единствено на идентифицирането на физическо лице;

В редица случаи събираме и обработваме Ваши данни и когато не сте

наш клиент/контрагент.

 • когато действате в качеството Ви на представител (законен или по силата на упълномощаване) на наш клиент или защото Вие самият сте в процес на подаване на заявление за наша процедура, продукт или услуга;
 • когато участвате в органната структура на юридическо лице, което е наш клиент.
 • когато сте физическо лице - действителен собственик на наш клиент юридическо лице.

Във всички случаи, когато имаме достъп и обработваме Ваши данни, ние се задължаваме да спазваме принципите, описани в настоящия документ, и изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни.

№2 ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ Събираме горепосочените данни по следните начини:

 • Информация, която Вие ни предоставяте;
 • Информация, която трети лица ни предоставят (държавни органи/институции, свързани лица с Вас и Вашия бизнес и др.);
 • Информация, достъпна в публични регистри (Търговски регистър);
 • „Бисквитки" и подобни технологии;

■ Интернет и други източници;

Преди да ни предоставите данни, принадлежащи на трето лице, трябва да се уверите, че имате неговото съгласие да го направите. Също така е необходимо да го запознаете с настоящата информация, приложима относно обработването и защитата на неговите данни в рамките на предприятието.

В случай, че бъде установено, с или без съдействието на компетентните органи, че данни за трето лице са предоставени без съгласието и/или знанието на техния субект или по друг незаконосъобразен начин, СЦДП ще заличи личните данни, като положи необходимите усилия незабавно да уведоми за това субекта на тези данни, доколкото това е възможно.

№3 ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

При извършване на дейността си СЦДП обработва Вашите лични данни за следните цели:

 • изпълнение и управление на сключените между СЦДП и Вас договори,
 • участие в различни видове тръжни процедури с оглед слючването на договори уредени в различни нормативни документи.
 • обработка на запитвания/искания за информация и отговор във връзка с дейността на СЦДП;
 • администриране на такси съгласно действащото българско законодателство";
 • изпълнение на нормативни задължения на СЦДП в т.ч. съгласно ЗГ,ЗЛОД, ЗДС, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за счетоводството , наредби в областта на горското и ловно стопанстов, както и други нормативни актове от приложимото национално и европейско законодателство;
 • защита на Вашите жизненоважни интереси или тези на друго физическо лице;
 • за целите на защита легитимните интереси на СЦДП свързани с правоотношенията между Вас и предприятиет, при евентуални съдебни спорове, свързани с правоотношенията между Вас и СЦДП и др.;
 • изпращане до Вас на информация на хартиен и електронен носител относно ползвани от Вас услуги;
 • управление качеството на данните с цел коригиране на информация в поддържаните от СЦДП системи и поддържане на точни и актуални данни;
 • провеждане на вътрешни одити в СЦДСП съгласно законовите и специфичните минимални национални стандарти, които са в съответствие с Международните стандарти за вътрешен одит;
 • одитиране на дейността на СЦДП, упражняване на контрол и осъществяване на отчетност от страна на СЦДП, в това число и на МЗХГ;
 • контрол за спазване на законовите изисквания,
 • съхранение и архивиране на документи във връзка с договорни отношения между СЦДП и контрагенти;

№4 ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

За целите на директния маркетинг, ние използваме и обработваме предоставените от Вас данни, единствено и само, за да ви информираме за нашите най-нови тръжни процедури.

Информацията, която имаме за Вас, се състои от данните, които Вие сте ни предоставили във връзка със сключения между нас договор, както и такива, които събираме, когато използвате информационни и комуникационни технологии (напр.: посещение на интернет страницата на СЦДП).

В случай, че не желаете да получавате съобщения с маркетингова насоченост имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг по един от следните начини:

 • чрез писмена декларация, подадена в офис на „СЦДП" изпратена на адрес гр. Габрово – ул.Бодра смяна 3 или изпратена на е-mail адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 • на телефон 066 800 077;.

След получаване на възражение от Ваша страна СЦДП преустановява обработването на Вашите данни за тези цели.

№5 НА КАКВО ОСНОВАНИЕ СЦДП ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

СЦДП обработва Вашите лични данни законосъобразно въз основа на предвидените основания съгласно чл. 6 от Общия регламент за защита на лични данни.

а) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни;

б) обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключване на договор;

в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

г) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;

д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално, когато субектът на данните е дете.

Договорно основание:

Като клиент на СЦДП ние обработваме Вашите лични данни в изпълнение на сключения помежду ни договор или за предприемане на стъпки по Вашето искане преди сключването на съответния договор.

Например, на договорно основание обработваме личните Ви данни с цел идентифицирането Ви при подадено заявление за участие в тръжна процедура за записване на дялове от договорен фонд.

Законово задължение

В случаите, когато спрямо СЦДП се прилагат нормативни задължения, предвидени в различни законодателни актове, както на национално ниво, така и съгласно законодателството на ЕС, с оглед на тяхното изпълнение СЦДП обработва Вашите лични данни за спазване на съответното задължение, което се прилага спрямо нея.

Например, обработваме лични данни за целите на изпълнение на задълженията ни за подаване на информация и отчети към МЗХГ,РДГ, ИАГ, НАП и други държавни органи.

Легитимен интерес

СЦДП, обработва Ваши данни за целите на легитимните си интереси, например за целите на предотвратяването на злоумишлени действия в горите или директния маркетинг. Преди да започне обработката на данните Ви за тези цели, както и в хода на обработването им, ние проверяваме дали има баланс между нашия легитимен интерес и Вашите основни права и свободи или интереси и в случай, че последните имат преимущество, не предприема или преустановява обработката на Вашите данни, освен ако Вие изрично не дадете своето съгласие за обработването.

Съгласие

В други случаи извън горното СЦДП обработва Вашите лични данни единствено въз основа и след получаване на Вашето изрично съгласие за това.

№6 ТРЕТИ ЛИЦА, НА КОИТО СЦДП ПРЕДОСТАВЯ ЛИЧНИ ДАННИ:

СЦДП няма да предоставя личните Ви данни на трети лица, освен на посочените по-долу получатели/категории получатели и освен ако е налице едно от следните обстоятелства:

ОБРАБОТВАНЕ ОТ ДРУГО ЛИЦЕ ПО ВЪЗЛАГАНЕ ОТ СЦДП

Предоставяме лична информация на свързани или други доверени лица, за да я обработват вместо нас по силата на сключен договор помежду ни, въз основа на нашите инструкции и в съответствие с приложимото законодателство относно защитата на лични данни.

Тук попадат следните трети лица, които обработват Вашите данни по възлагане от СЦДП ДП:

 • Министерство на земеделието храните и горите за целите и нуждите продиктувани от определени нормативни актове и отчетност между двете институции; Осъществяване на админстративно-наказателни производства и други свързани с дейността на предприятието.
 • „Български пощи" ЕАД и/или други лица, предоставящи пощенски услуги (куриери) за целите на осъществяване на комуникацията помежду ни;
 • партньори на СЦДП по договори за адвокатски услуги или услуги по превод на документи;
 • доставчици на системи/услуги за управление и поддръжка на нашата дейност и качеството на услугите ни, вкл. такива, свързани с информационните технологии, с които СЦДП има сключен договор (напр. доставчици на ИТ и телекомуникационни услуги, доставчици на софтуерни продукти, доставчици на компютърна поддръжка, печатници, фирми за съхранение и унищожаване на документи, доставчици на административни услуги, доставчици на услуги по архивиране и др.);
 • мобилния оператор, с когото имате сключен договор за абонамент за предоставяне на услуги за мобилна комуникация и/или друго лице, предоставящо телекомуникационни, SMS, MMS, JAWA или други услуги, с което СЦДП има сключен договор за осъществяване на дейности по уведомяване на своите клиенти за обстоятелства относно ползваните от тях продукти и/или услуги;
 • консултанти, одитори, свързани лица от структурата на МЗХГ;

СЦДП предприема необходимите мерки, за да гарантира, че ангажираните лица по обработване на лични данни спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на предприятието, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Ще споделяме Ваши данни с държавни органи/институции, регулатори и надзорни органи ( в т.ч. МЗХГ, ИАГ, РДГ, НАП, НОИ, ДАНС, органи на съда, прокуратурата и следствието, КЗП, КЗК, КЗЛД, държавни и частни съдебни изпълнители и др.), одитори, фирми, организации или външни лица, ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването им е необходимо за:

 • изпълнение на приложим закон или друг нормативен акт със задължителен характер.
 • за отговор по отправено запитване от страна на надзорен орган, регулатор или друга държавна институция във връзка или по повод на инициирана проверка, жалба или др. сигнал;
 • разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с нарушения по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча;
 • при упражняване на представителни функции - на Вашите представители по закон или по пълномощие
 • предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или безопасността на СЦДП, нашите клиенти или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

За да предоставим исканите от Вас стоки и/или услуги, предоставяме Вашите лични данни на трети лица, без участието на които изпълнението на поетите от страните по договора ангажименти би било невъзможно. Тук се включват следните трети лица, но не само: РДГ, ИАГ, трети лица, извършващи платежни услуги и/или посредничещи за извършване на платежни услуги и др.,

С ВАШЕТО ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ

Извън изброените по-горе случаи, ще споделяме ваши лични данни с фирми, организации или външни лица, когато имаме съгласието ви да правим това. За споделянето на каквато и да е деликатна лична информация е необходимо да ни дадете изричното си съгласие.

№7 ПРАВАТА ВИ КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ, КОИТО СЦДП ДП ОБРАБОТВА"

Имате право:

 • на достъп до обработваните от СЦДП ваши лични данни и правото да изисквате коригиране и актуализиране на съхраняваните Ваши лични данни; Това може да направите като подадете заявление на нашата страница: scdp.bg, на следния ел. адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и във всяко териториално поделение на предприятието.

 • да оттеглите по всяко време предоставеното от вас съгласие за обработване и съхранение на личните ви данни в случаите, в които те се обработват само на основание съгласие (напр. при директен маркетинг на наши тръжни процедури, които не сте ползвали преди); Оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработването на данните Ви, извършено до този момент;
 • да подадете искане за изтриване на вашите лични данни, които се съхраняват и обработват от СЦДП, в случаите, в които е вече няма основание за обработването им;
 • да поискате ограничаване на съхранението и обработването на личните ви данни от СЦДП и да направите възражение срещу обработването;
 • да получите вашите лични данни, които сте предоставил на СЦДП, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато данните се обработват въз основа на Вашето съгласие или в изпълнение на сключен договор между Вас и СЦДП, както и когато обработването се извършва по автоматизиран начин.
 • да подадете жалба/възражение до Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните Ви данни от СЦДП;

Ще отговорим на всяко Ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от получаването на Вашето искане.Ако не сме в състояние да се справим изцяло с искането Ви в рамките на посочения срок (поради неговата сложност, нужда от съдействие от страна на трето лице или броя на искания), може да удължим този период и ще Ви обясним причините за това. В определени от закона случаи СЦДП може да забави, ограничи или да не предостави исканата информация и/или да не предприеме коригиране/изтриване на данни като в тези случаи Вие може да упражните правата си и чрез Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

№8 АВТОМАТИЗИРАНО ИНДИВИДУАЛНО РЕШЕНИЕ И АВТОМАТИЗИРАНИ АНАЛИЗИ

СЦДП не използва във взаимоотношенията си с Вас механизми или технологии за автоматично вземане на решения. Всяко решение във връзка с нашето партньорство се взима индивидуално от Наш служител.

Използваните от Нас системи и механизми не ни позволяват да правим автоматизирани анализи въз основа на информацията, която имаме за нашите клиенти. По този начин взимаме информирани бизнес решения, подобряваме качеството.

№9 СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ

Ще пазим Вашите лични данни в срокове определени в съответните нормативни актове (ЗОП, ЗГ, ЗЛОД и др) поради следните причини:

 • За да можем да удовлетворим Ваши искания за предоставяне на информация;
 • За да можем да отговорим на Вашите въпроси и жалби;
 • За да можем да докажем изпълнението на поетите от нас ангажименти към Вас;
 • За да изпълним предвидените спрямо СЦДП законови задължения относно съхранение на данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции, както и документите, свързани с установяване и поддържане на търговски или професионални отношения.
 • За осъществяване на наши легитимни интереси, напр. за установяване, предявяване и защитата на правни претенции;

Съхранението и обработването на Вашите данни след изтичане на съответните срокове е допустимо, когато изтриването им е възпрепятствано поради юридически, регулаторни или технически причини. Тук се включват случаи на възникнали съдебни или други спорове, свързани с правоотношенията между Вас и СЦДП, промяна в нормативните изисквания относно съхранението на конкретен вид информация и други обективни причини, които налагат забавяне на изтриването на данните

№10 ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАШИТА НА ДАННИТЕ

С оглед защитата на Вашите данни в хода на тяхната обработка е определено и назначено длъжностно лице по защита на данните. Длъжностно лице по защита на данните – Димитър Чинчев, тел. 066/800 077, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Можете да се обръщате към длъжностното лице по защита на данните по всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на Вашите права съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни.

№11 ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

Периодично ще актуализираме текста на настоящия документ с цел да Ви осигурим максимално актуална и точна информация относно обработването на Вашите данни в съответствие с нашата политика и в изпълнение на действащото законодателство в областта на личните данни. Всяка промяна ще бъде обявена на интернет страницата на СЦДП.

© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com