Сряда, 28 Март 2018 12:17

ВОДЕН ИМА НОВИ ОБИТАТЕЛИ

Четири зубъра от Швейцария попълват единственото у нас стадо, което се отглежда в ДЛС Воден – Ири Хисар

На 23 март в Държавно ловно стопанство Воден – Ири Хисар бяха разселени очакваните четири броя зубри, които пътуваха от Stiftung Wildnispark Zurich, Швейцария. Големите бозайници се внасят, за да обогатят генофонда на единственото у нас стадо зубри, отглеждано полусвободно на площ от 800 хектара в обхвата на стопанството.
Дарението стана възможно след като ръководството на ДЛС Воден – Ири Хисар осъществи ползотворен контакт с швейцарския възстановителен и развъден център, изграден по програма за реаклиматизация на вида в природата. Центърът предостави на нашето стопанство едно мъжко и три женски животни.
Зубърът е най-едрият сухоземен бозайник в Европа, който при добър здравен статус и оптимална хранителна база достига телесна маса от един тон. В момента в териториите на ДЛС Воден – Ири Хисар живеят 35 индивида, като площта, която обитават е устроена специално за тях и се полагат конкретни за вида грижи. В стопанството се произвеждат специални фуражи, поддържат се биотехнически съоръжения – хранилки, сеновали, солища, калища и др.
Единственото наше стадо зубри е в добро здраве, но дългият период на неопресняване на генофонда е довел до инбридинг, или така нареченото близкородствено кръстосване. Този факт ще започне да оказва негативно влияние върху стадото, поради което са предприети стъпките по опресняване на съществуващия генофонд чрез внос на жив дивеч.
Животните пристигнаха благополучно след няколко дневно пътуване със специализиран дивечовоз на немска транспортна фирма и през цялото време бяха обгрижвани от двама служители – шофьор и ветеринарен лекар. От навлизането на животните на българска земя до пристигането им във „Воден – Ири Хисар“ обслужващият ги екип беше в постоянна връзка с ръководството на стопанството, което координира движението им и съдейства за безпрепятсвеното пристигане на зубрите в стопанството.
Пускането на животните в специално обособен карантинен двор стана без никакви затруднения. В този двор те ще останат до изтичане на карантинния период, след което ще бъдат пуснати в БИСД на Воден. Те ще бъдат под постоянно наблюдение и охрана от служителите на стопанството. За целта е устроено отопляемо битово помещение и система за наблюдение чрез камери.
Освен пристигналите четири зубъра, стопанството очаква още шест броя от Полща, които ще бъдат доставени през месец април. Целта на дивечовъдите е да формират ново стадо от европейски бизони, което да обменя ген и да се кръстосва с местното воденско стадо. В резултат на това взаимодействие ще бъде постигнат желания положителен ефект и ще се избегне инбридинга.
Амбицията на екипа на ДЛС „Воден – Ири Хисар“ е в кратки срокове да бъде входиран проект по ПРСР, с основна цел – изграждане на посетителски център за наблюдение на зубри в естествената им среда. С изграждането на такъв център се цели да се популяризира дейността в Държавните ловни стопанства сред обществото и да се подчертае ролята на дивечовъда – стопанин на природни богатства. Освен това едно такова звено ще улесни достъпа на обикновените хора до живата природа и ще има за цел повишаване на екологичната им култура.
Екипа на стопанството изпитва удовлетворение от вноса на новите животни, защото това не се случва всеки ден. Първото пускане на зубри в България е осъществено на 17.01.1961 година. Разселени са четири броя, които поставят началото на воденското стадо. Обгрижвани добре от екип от специалисти през годините то се запазва жизнено до наши дни. Навременния внос на нови животни ще стимулира благоприятното развитие на стадото за в бъдеще и ще направи достъпен за идните поколения един екзотичен за целия свят животински вид!
ДЛС „Воден – Ири Хисар“ изказва благодарност на МЗХГ, СЦДП – Габрово, Областна администрация – Разград, Областно пътно управление – Разград, фирма Пътно строителство АД – Разград, ОДБХ – Разград, за оказаното съдействие и подкрепа в реализацията на това благородно начинание!

Галерия със снимки

© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com