Неделя, 28 Май 2017 07:17

Regional hunting exhibition in Gabrovo

РЕГИОНАЛНО ЛОВНО ИЗЛОЖЕНИЕ В ГАБРОВО организира централното управление на „Северноцентрално държавно предприятие”. Резултатът от лова на благороден елен в брачен период през сезон Септември 2015 бе публично представен. Първо по рода си подобно мероприятие, в градинката пред административната сграда на централното управление, се събраха ловните водачи, ръководството на държавното предприятие, директори на стопанства, туроператори, официални гости (депутати, представители на областна управа Габрово). Поздравителен адрес бе получен от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.

Представени бяха добитите през последния месец трофеи от благороден елен. Всички те бяха оценени и публикувани в специален каталог. Иван Недков бе красноречив - „Резултатите, като качество на отстреляните елени, ни дават оптимизъм, че това, което правим като грижа за дивеча, е правилно”. От особено значение е събитието за ловната общественост, която видя с очите си, че ловното дело в региона е на прав път и с нетърпение очаква нови ловни успехи в бъдеще.

REGIONAL HUNTING EXHIBITION IN GABROVO was organized by the central management of "Severnocentralno darzhavno predpriyatie". The result of the red deer hunt in the September 2015 season was publicly presented. This kind of event, in the garden in front of the administrative building of the central management, brought together the hunting guides, the management of the state enterprise, the heads of farms, tour operators, official guests (members of parliament, representatives of the Gabrovo district administration). A greeting address was received by the Executive Director of the Executive Forest Agency.

Presented were the red deer trophies last month. All of them were rated and published in a special catalog. Ivan Nedkov was eloquent - "The results, like the quality of the deer shot, give us optimism that what we do as a care for the game is right." Of particular significance is the hunting community, who saw with his eyes that the hunting in the region is on the right track and looks forward to new hunting successes in the future.

© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com