Горско Стопанство

ДЛС „Воден – Ири Хисар“ включва два ловно-технически участъка:

ЛТУ „Воден“ с площ от 8127,6 ха, разположен на три общини – Разград, Завет и Исперих. Седалището на ЛТУ е в месността „Воден“.
ЛТУ „Ири- Хисар“ с площ от 6366,7 ха, също разположен на три общини – Главиница, Завет и Исперих. Седалището на ЛТУ е в месността „Ири Хисар“.
На територията на ловното стопанство преобладават широколистните видове - цер, липа, благун, ясен, акация, габър, летен дъб. От иглолистните се срещат черен и бял бор – едва 0,5% от запаса. Средно годишният прираст на дървостоя е около 42 300 м3, а ползването е около 12 500 м3.

Възобновяването е естествено и повсеместно, поради което не са предвидени залесявания. Стопанисването се извършва чрез правилно провеждане на сечи за запазване на местните видове.

По отношение на възрастта, дървостоят е един от най-старите в страната. 25% от площта е заета от гори над 120 години, 30 % от площта са над 80 годишни.

Интерес представлява богатият дендропарк, разположен на около 600 дка площ. Неговото създаване е започнало още през 60-те години на миналия век, когато „Воден“ още не е било ловно, а горско стопанство. За залесяването на парка с различни местни и чужди видове са използвали разсадници из цялата страна. Някои от най-атрактивните дървесни видове са гигантска секвоя, маклура, турска леска, червен дъб, кедри, лиственица, моливно дърво, копривка, китайски мехурник, каталпа и др., а от храсти и полухрасти: японска дюля, винка, махония, пълзяща хвойна, бодлива хвойна, кисел трън.

© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com